SON DAKİKA

Mudurnu panayırı hakkında Necdet Türker ilk kez konuştu
MUDURNU'DA NOSTALJİ RÜZGARI ESECEK

Bolu'nun Mu­dur­nu il­çe­sin­de her yıl ge­le­nek­sel ola­rak dü­zen­le­nen Hay­van ve Emtia Pa­na­yı­rı, 20-24 Eylül'de dolu, dolu prog­ram­lar ile ger­çek­leş­ti­ri­lecek. Be­le­di­ye­den ya­pı­lan açık­la­ma­ya göre, va­tan­daş­la­rın başta kış­lık ih­ti­yaç­la­rı olmak üzere çe­şit­li ürün­le­re daha kolay ulaş­ma­sı­nı sağ­la­yan pa­na­yır bu yıl da dü­zen­le­necek. İlçe dı­şın­dan gelen es­na­fın kı­ya­fet, he­di­ye­lik eş­ya­la­rı ile yağ, pey­nir ve yo­ğurt üre­ti­mi yapan köy­ler­de­ki va­tan­daş­la­rın sa­tı­şı­nı ya­pa­ca­ğı pa­na­yır­da, ço­cuk­lar ve genç­le­rin eğ­len­me­si için lu­na­park da ku­ru­la­cak.

MUDURNU'DA NOSTALJİ RÜZGARI ESECEK
A- A+
 • Linkedin
 • Pinterest
 • Whatsapp
 • Telegram
 • Reddit

Haber: Barış Dişli

Bolu'nun Mu­dur­nu il­çe­sin­de her yıl ge­le­nek­sel ola­rak dü­zen­le­nen Hay­van ve Emtia Pa­na­yı­rı Mu­dur­nu Pa­na­yı­rı Prog­ra­mı­nın Ay­rın­tı­la­rı belli oldu;
Mu­dur­nu Be­le­di­ye­sin­den ya­pı­lan açık­la­ma­ya göre, pa­na­yı­rın prog­ra­mı şu şe­kil­de devam edecek; 20 Eylül 2023 tarihinde Hayvan ve Emtia Panayırı kurulacak.
22 Eylül 2023 ta­ri­hin­de Mu­dur­nu Hay­van ve Emtia pa­na­yı­rı­nın ya­nın­da Ahi­lik Resmi tö­ren­le­ri ile baş­la­ya­rak, Düzce Meh­te­ran Ta­kı­mı gös­te­ri­le­ri son­ra­sın­da akşam sa­at­le­rin­de Sa­nat­çı Kür­şat Bi­çi­ci ve Ali Kınık Sahne ala­cak. 
23 Eylül 2023 ta­ri­hin­de yerel sa­nat­çı Sefa Aydın ve Ekibi ar­dın­dan Usta sa­nat­çı Arif Susam sahne ala­cak.
24 Eylül prog­ra­mı ise Yerel Sa­nat­çı Ala­ad­din Ka­ya­han’ın sah­ne­si­nin ar­dın­dan usta sa­nat­çı­lar Mit­hat Kör­ler ve Coş­kun Sabah kon­ser­le­ri­ne devam edecek.

Mu­dur­nu pa­na­yı­rı­nın ay­rın­tı­la­rı­nı an­la­tan Mu­dur­nu Be­le­di­ye baş­ka­nı Nec­det Tür­ker; “Mu­dur­nu pa­na­yı­rı­mız in­şal­lah yir­mi­sin­de baş­la­yıp, yirmi dör­dün­de bi­tecek.
Ama özel­lik­le 22, 23, 24 Eylül ta­rih­le­rin­de çok güzel kon­ser­le­ri­miz ola­cak.
Bu kon­ser­le­ri­mi­ze Tür­ki­ye'ye mal olmuş çok gü­zi­de sa­nat­çı­la­rı­mız ge­lecek, bizim de­yi­mi­miz­le bir nos­tal­ji rüz­gâ­rı esecek.” di­ye­rek devam etti.

Baş­kan Tür­ker; “Bu sa­nat­çı­la­rı ge­tir­mek maddi ve ma­ne­vi ola­rak kolay ol­mu­yor, ama biz bunu ba­şar­dık, il­çe­mi­ze ge­ti­re­ce­ğiz.
Güzel bir nos­tal­ji rüz­gâ­rı ve müzik zi­ya­fe­ti ola­cak. 
Bu de­ğer­li sa­nat­çı­la­rı­mı­zı gör­mek bu anı ya­şa­mak önem­li, onun için her­ke­si bütün Bolu ve çev­re­si­ni Mu­dur­nu'ya davet edi­yo­rum. 
Ha­ki­ka­ten çok uğ­raş­tık, ama sağ olsun sa­nat­çı­lar bizi kır­ma­dı, Mu­dur­nu'muza ge­le­cek­ler, her­ke­si bu ânı ka­çır­ma­ma­ya davet edi­yo­rum, bu­yu­run gelin mi­sa­fi­ri­miz olun” dedi.   

Haber: Barış Dişli
Mu­dur­nu Be­le­di­ye Baş­ka­nı kon­se­rin ma­li­yet­le­ri ve gi­der­le­ri ile ala­ka­lı Be­le­di­ye­nin ka­sa­sın­dan hiç para har­ca­ma­dık­la­rı­nı söy­le­ye­rek,
Baş­kan Tür­ker; “Be­le­di­ye büt­çe­sin­den bir lira para çık­mı­yor, ta­ma­mıy­la bu­ra­da­ki gi­der­le­ri­mi­zi spon­sor­lar va­sı­ta­sıy­la hal­let­tik. 
Bu iş­le­rin, Be­le­di­ye büt­çe­si­ne her­han­gi bir eksi kaybı yok. 
Spon­sor­la­rı­mı­za in­şal­lah sah­ne­de te­şek­kür ede­ce­ğiz ve ken­di­le­ri­ne iz­le­yen­ler­den ve Mu­dur­nu hal­kın­dan bir alkış ala­ca­ğız” dedi.

Reklam

Yorum yazın

Yorum yazmalısınız
İsim yazmalısınız
Doğru bir email yazmalısınız
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır.
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •