SON DAKİKA

EMEKLİ ÖĞRETMEN
MUDURNU TARİHİ VE KÜLTÜRÜNE IŞIK TUTUYOR

Mudurnu ilçesinde Emekli Öğretmen Mukadder Kazan, dükkanında topladığı tarihi geleneksel kıyafetler ve antik eşyalarla Mudurnu kültür ve tarihine ışık tutuyor.

MUDURNU TARİHİ VE KÜLTÜRÜNE IŞIK TUTUYOR
A- A+
  • Linkedin
  • Pinterest
  • Whatsapp
  • Telegram
  • Reddit

Rahman Topcu 
İzzet Bay­sal Ana­do­lu Li­se­si’nden emek­li öğ­ret­men Mu­kad­der Kazan, Mu­dur­nu kül­tür ve ta­ri­hi­ne ait top­la­dı­ğı antik eş­ya­la­rı dük­kâ­nın­da ser­gi­le­ye­rek ta­ri­he ışık tu­tu­yor. Mu­dur­nu­lu olan Mu­kad­der öğ­ret­men eski za­man­lar­da yöre hal­kı­nın kul­lan­dı­ğı iğne oya­la­rın­dan, de­mir­ci ahi­le­rin yap­tı­ğı ürün­le­re, otan­tik giy­si­ler­den iş­le­me ve ör­tü­le­re kadar ser­gi­le­di­ği ürün­le­ri­ni zi­ya­ret­çi­le­rin be­ğe­ni­si­ne su­nu­yor.
“TEK HAYALİM MÜZE KUR­MAK”
Ga­ze­te­mi­ze ko­nu­şan Mu­kad­der Kazan, “Mu­dur­nu’da dün­ya­ya gel­dim. Bu­ra­da ya­şa­dım ve bu­ra­la­rın ha­va­sı­nı so­lu­dum. Öğ­ret­men ola­rak emek­li ol­duk­tan sonra hobi ola­rak top­la­ma­ya baş­la­dı­ğım ürün­le­ri ser­gi­le­ye­rek, sa­tı­şı­nı yap­ma­ya baş­la­dım. Yıl­lar önce Bolu’da ailem­le bir­lik­te de ta­ri­hi ve ge­le­nek­sel ürün­le­ri top­lar­dık. Rah­met­li Vehbi Koç, Bolu zi­ya­re­ti yap­tı­ğın­da mut­la­ka Mu­dur­nu’ya zi­ya­re­te gelir bizde bu­lu­nan ürün­le­ri­miz­le il­gi­le­nir ve bazı ürün­le­ri alır­dı. Şuan Sa­rı­yer’de bu­lu­nan Sad­berk Hanım Mü­ze­si’nin bir ka­tın­da da Mu­dur­nu’ya ait ta­ri­hi eser­ler ve ürün­ler ser­gi­len­mek­te. Ben bu işi 20 yıl­dan faz­la­dır yap­mak­ta­yım her ne kadar ilgi alaka azal­mış olsa da benim için önem­li olan ya­şa­mış ol­du­ğum şeh­ri­me biraz olsun kat­kı­da bu­lun­mak, kül­tü­rü­nü ve ta­ri­hi­ni ya­şat­mak. Dük­kâ­nı­mız­da şuan 100 yıl­lık bin­dal­lı­dan tu­tun­da eski ka­dın­la­rın giy­di­ği ye­lek­ler, örme el­bi­se­ler ve dan­tel­ler var. Benim tek ha­ya­lim bun­la­rın daha çok gün yü­zü­ne çık­ma­sı ve ser­gi­le­ye­bi­le­ce­ğim bir müze kur­mak.” dedi.
Müze kurma ça­lış­ma­la­rı nok­ta­sın­da Kül­tür Ba­kan­lı­ğı, Va­li­lik ve Be­le­di­ye ile gö­rüş­me­ler yap­tı­ğı­nı ancak bunun çok zor bir süreç ol­du­ğu­nu ifade eden Mu­kad­der Kazan şim­di­lik müze açma pla­nı­nı er­te­le­miş gö­rü­nü­yor.
ÜNİVERSİTE ÖĞ­RENCİLERİNİN TEZ KO­NU­SU İĞNE OYA­CI­LI­ĞI
Mu­dur­nu kül­tür ve ta­ri­hin­den söz eder­ken söz ko­nu­su il­çe­nin ta­ri­hi İpek­yo­lu üze­rin­de bu­lun­du­ğu­nu söy­le­yen Kazan, “Mu­dur­nu, el sa­nat­la­rın­da çok zen­gin bir içe­ri­ğe sahip. De­mir­ci­lik, ba­kır­cı­lık, se­mer­ci­lik, se­pet­çi­lik, ka­lay­cı­lık, ahşap oy­ma­cı­lı­ğı, ye­me­ni­ci­lik, do­ku­ma­cı­lı­ğı ve iğne oya­cı­lı­ğı bun­la­rın ba­şın­da gelir. İğne oya­cı­lı­ğı’nın ka­dın­lar ta­ra­fın­dan do­ğa­da bu­lu­nan çi­çek­ler­den esin­le­ne­rek ya­pı­lır­mış. Hatta çi­çek­le­rin ismi ve­ri­lir ve ya­pı­lan iğne oya­la­rı­nın renk­le­ri kök­ler­den ve­ri­lir­miş. Şuan eli­miz­de 50 yıl­lık 100 yıl­lık iğne oya­la­rı var. İğne oya­la­rı ya­pı­lan iğne mo­del­le­ri­ne göre fark­lı­lık gös­ter­mek­le bir­lik­te kül­tü­rel özel­lik­le­ri de yan­sıt­mak­ta­dır. Me­se­la At kuy­ru­ğu kı­lın­dan ya­pı­lan ve et­ra­fı el iğ­ne­si oya­cı­lı­ğı ile süs­le­nen gelin baş­la­rı ev­le­necek olan kız­lar ta­ra­fın­dan ta­kı­lır. Bekâr kız­la­rın giy­di­ği iğne oyalı ya­ma­lar, çem­ber­ler fark­lı ka­yın­va­li­de­le­rin tak­tık­la­rı daha fark­lı. Bun­lar­dan başka başka ma­na­lar çı­ka­rı­lır­dı. Bun­lar her ne kadar unu­tul­muş olsa da biz­ler bu­ra­da ya­şat­ma­ya devam ede­ce­ğiz. Sel­çuk­lu’dan Os­man­lı’ya ve gü­nü­mü­ze kadar bu tarih ve kül­tür unu­tul­ma­ma­lı” dedi. Güzel Sa­nat­lar ve El Sa­nat­la­rı oku­yan üni­ver­si­te öğ­ren­ci­le­ri­nin iğne oya­cı­lı­ğı ko­nu­lu tez­ler yaz­dık­la­rı­nı ve ken­di­si­nin on­la­ra bu ko­nu­da yar­dım­cı ol­du­ğu­nu ifade eden Mu­kad­der Öğ­ret­men, top­lu­mun kül­tü­rü yok olur­sa her­şey yok olur.” şek­lin­de ko­nuş­tu.
“KÜL­TÜ­RÜ­MÜ­ZE SAHİP ÇIK­MAK ZO­RUN­DA­YIZ”
Mu­dur­nu’da De­mir­ci­ler Çar­şı­sı ola­rak bi­li­nen çar­şı­da ki­ra­la­dı­ğı dük­kâ­nın­da ta­ri­hi eş­ya­lar­la ve an­ti­ka­lar­la kül­tür ta­ri­hi­ne ışık tut­ma­ya ça­lı­şan 73 ya­şın­da­ki emek­li öğ­ret­men Mu­kad­der Kazan, tu­rist­le­rin il­çe­ye olan il­gi­si­nin azal­dı­ğı­nı dile ge­ti­re­rek, “Kül­tü­rü­mü­zü ayak­ta tut­ma­ya ça­lı­şı­yo­ruz.
Ben Av­ru­pa’nın tüm ül­ke­le­ri­ni gez­dim, Or­ta­do­ğu’yu gez­dim, eği­tim­ler kon­fe­rans­la­ra ka­tıl­dım. İller­de ker­mes­ler dü­zen­le­dik ve prog­ram­lar­da kül­tü­rü­mü­zü ta­ri­hi­mi­zi an­lat­ma­ya ça­lış­tık ama dün­ya­nın hiç­bir ye­rin­de kendi kül­tü­rü­ne bu kadar ya­ban­cı­la­şan bir mil­let gör­me­dim. İlçe­mi­ze tu­rist zi­ya­re­ti azal­dı ve kendi hal­kı­mız­da ilgi gös­ter­mi­yor böyle olur­sa çok değil 5-10 yıl içe­ri­sin­de de­mir­ci­ler çar­şı­sın­da ahi­lik adına bir şey kal­maz. Ahi­lik­te, iğne oya­cı­lı­ğı da, diğer kül­tü­rel öğe­ler­de bizim kendi öz be öz kül­tü­rü­müz. Kül­tü­rü­mü­ze sahip çık­ma­lı­yız yoksa ta­ri­hin tozlu raf­la­rın­da ye­ri­ni ala­cak. Biz eli­miz­den ge­le­ni ya­pı­yo­ruz. Yet­ki­li­ler­de bu ko­nu­da daha çok des­tek ol­ma­lı.” şek­lin­de ko­nuş­tu.

Yorum yazın

Yorum yazmalısınız
İsim yazmalısınız
Doğru bir email yazmalısınız
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır.
Çok okunanlar